Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Texty a úvahy
Petr Borský
14.08.2010 20:00:24

PRVNÍ ČTENÍ
Zj 11, 19a; 12, 1. 3 - 6a. 10ab 

Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa jeho úmluvy. Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dva-nácti hvězd kolem hlavy.
Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí.
A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha.
Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému."

Mezizpěv
Žl 45 (44), 10b. 11a + 12a. 16 Odp.: srv. 10b

Odpověď: Královna stojí po tvé pravici ve zlatém rouchu.

Po své pravici máš královnu,
ozdobenou ofirským zlatem.

Slyš, dcero, pohleď a naslouchej,
sám král touží po tvé kráse.

Provázena radostným jásotem
vstupuje v královský palác.

DRUHÉ ČTENÍ
1 Kor 15, 20 - 27a

Na prvním místě je Kristus, pak ti kteří jsou Kristovi. 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! 
Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří ze-snuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člově-ka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus; pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až ode-vzdá své království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech mož-ných knížat, mocností a sil.
On totiž musí kralovat, 'dokud mu ( Bůh ) nepoloží všech-ny jeho nepřátele k nohám'. Jako poslední nepřítel bude pak zničena smrt. 'Všechno' totiž ( Bůh ) 'podřídil pod jeho nohy'.

EVANGELIUM
Lk 1, 39 - 56 

Učinit mi veliké věcí ten, který je mocný: ponížené povýšil.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radost-ně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem sva-tým a zvolala mocným hlasem:
"Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvé-ho! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!"
Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky."
Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu