Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
STAV NOUZE: Bohoslužby jen bez účasti lidu
Oznámení
Petr Borský
13.03.2020 10:15:43

Diecézní biskup uděluje všem věřícím dispens od účasti na bohoslužbách. Čtěte nová pravidla pro farnosti v boji proti šíření viru. Rozhodnutí platí od 12. března.

  

Níže čtěte společné prohlášení biskupů a dále rozhodnutí diecézního biskupa Jana Vokála pro farnosti královéhradecké diecéze:

 

 

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

 

Drazí věřící,

 

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

 

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu svými biskupy do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

 

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

 

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

 

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo Růžencem.

 

Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

 

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 

 

Královéhradecká diecéze – závazné rozhodnutí biskupa

 

Bratři a sestry v Kristu,

 

z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně:

 

I. Závazná pravidla 
 

1. Od dnešního odpoledne, t.j. čtvrtku 12. března 2020, se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit (řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.

 

2. Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na něž by byly slouženy veřejně.

 

3. V případě udělování svátostí jednotlivcům je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo nechť je aplikováno i na pohřby.

 

4. Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit přenosy jimi sloužených bohoslužeb prostřednictvím sociálních sítí či jinak, čímž přispějí k tomu, aby farní společenství bylo alespoň takto shromážděno kolem oltáře svého chrámu. Pokud tak neučiní, farníky vhodně informují o jiných on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz externí odkaz.

 

5. Duchovní správce spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o nemocné. Je třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost podávat jen na ruku.

 

6. Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě či adoracím jednotlivých věřících dbajíce na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než 10 osob.

 

7. Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty, aby do nich nikdo nevkládal ruce.

 

 

II. Automatický dispenz


Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností se zapojit do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

 

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.
 

 

Bratři a sestry v Kristu,


všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.


V Kristu Váš

 

+ Jan Vokál

biskup královéhradecký

 

čtvrtek 12. března 2020, 16:00 hodin

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu