Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
25. neděle v mezidobí, C
Texty a úvahy
Petr Borský
17.09.2007 18:47:29

ČTENÍ Z KNIHY PROROKA ÁMOSA.

Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země! Říkáte: »Kdypak už bude po slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat obilí, kdypak již bude po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, zmen­šovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah, chudáka kupovat za peníze, nuzáka za pár opánků -i nejhorší obilí prodáme.«

Při chloubě Jakubově přísahal Hospodin: »Na věky nezapomenu na žádný jejich skutek!«

*** 

ODP.: Chvalte Hospodina, který zdvihá chudého.
nebo: Aleluja.

Chvalte, Hospodinovi služebníci,
chvalte jméno Hospodinovo!
Buď velebeno Hospodinovo jméno
nyní i navěky!

odp.

Povznesen je Hospodin nade všechny národy,
nad nebesa jeho sláva.
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, který trůní na výsosti
a shlíží dolů na nebe i na zem?

odp.

Slabého zdvihá z prachu,
ze smetiště povyšuje chudého,
aby ho posadil vedle knížat,
vedle knížat svého lidu.

odp.

***

ČTENÍ Z PRVNÍHO LISTU SVATÉHO APOŠTOLA PAVLA TIMOTEJOVI.

"První věc, ke které vybízím, je toto: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny ty, kdo zaujímají odpovědné postavení, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v samé zbožnosti a počestnosti. Tak se to líbí Bohu, našemu spasiteli, a tak to rád vidí. On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy.

Je totiž jenom jediný Bůh, stejně tak jen jediný pro­středník mezi Bohem a lidmi; člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To je svědectví ve svůj čas; a já jsem byl pro to ustanoven za hlasatele a apoštola - to mluvím čistou pravdu -za učitele pohanů ve víře a v pravdě.

Přeji si tedy toto: všude se muži mají modlit tak, že budou moci zvedat čisté ruce a že nebudou pod vlivem hněvu a hádání.

***

SLOVA SVATÉHO EVANGELIA PODLE LUKÁŠE.

Ježíš řekl svým učedníkům: » Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že s jeho majetkem špatně hospodaří. Zavolal ho a řekl mu: ' Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství, protože dále být správcem nemůžeš.'

Správce si řekl: ' Co budu dělat, když mé můj pán zbavuje správcovství? Na těžkou práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mě přijali někde do domu, až budu zbaven správcovství!'

Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: ' Kolik jsi dlužen mému pánovi ?' On řekl: 'Sto věder oleje.' Řekl mu: 'Tady je tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát. Pak řekl druhému: 'A kolik jsi dlužen ty?' Odpověděl: 'Sto měr obilí. ' Řekl mu: ' Tady je tvůj úpis; napiš osmde­sát. '

Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal pro­zíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě na­vzájem prozíravější než synové světla.
Já vám pravím: Získávejte si přátele nespravedlivým mamonem, aby vás, až ho nebude, přijali do příbytků věčných.

Kdo je věrný v maličkostech, je věrný také ve velkém; kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velkém. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém ma­monu, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše?

Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo k jednomu se přidá, a druhým pohrdne.

Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. «

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu